Vedtægter

Vedtægter

Gædende fra 22.02.19

NAVN OG FORMÅL:

 • 1: Foreningens navn er:

                      Kunstforeningen ’faust’

                      Hjemsted er:

                      Foreningens adr. følger den aktuelle sekretærs adr.

                      Stiftelsesdato: 19. januar 2007

 • 2: Foreningens formål er:

Foreningens formål er at fremme interessen for kunst ved at være aktive i relation til udstillinger, foredrag og andre kulturelle arrangementer samt at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt kunstforeningens medlemmer.

MEDLEMSKAB:

 • 3: Som medlem kan optages enkeltpersoner, interessegrupper, firmaer, institutioner eller kunstforeninger. Alle som søger om medlemskab, optages efter bestyrelsens godkendelse.
 • 4: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsens formand med en måneds varsel. Ved udmeldelse af foreningen har medlemmerne intet krav på efterfølgende bortlodninger af kunstværker

REGNSKAB OG KONTINGENT:

 • 5: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, begge dage inkl..

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen i februar.

Kontingent indbetales til bankkonto én gang årligt – i løbet af marts måned.

Indmeldelse i foreningen kan ske over hele året – kontingent betales ved tilmelding, men dog senest den 1/12, hvis man ønsker at være med i lodtrækningen det efterfølgende år i februar.

LODTRÆKNING:

 • 6: Hvert af foreningens medlemmer deltager i den årlige lodtrækning i februar måned – jfr. dog § 5 – efter følgende regler:

A:

Hvert medlem deltager med et antal lodder, der svarer til 1 lod pr. år, den pågældende har                       været medlem

Hvert firma o.l. på 5 personer deltager med 5 lodder pr. år, det pågældende firma har været medlem – et firma på 10 personer med 10 lodder osv.

Hver gang der har været gevinst fradrages 6 lodder, men dog max det antal lodder, som medlemmet aktuelt er i besiddelse af.

B:

Medlemmerne vælger mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, som de bliver udtrukket.

C:

Der kan kun vindes én gevinst pr. medlem om året.

D:

Et medlem som ikke ønsker at modtage sin gevinst, kan bevare sit antal lodder til næste   lodtrækning. Der udtrækkes derfor årligt et antal lodder, der overstiger antallet af gevinster.

BESTYRELSEN:

 • 7: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen

På hvert års ordinære generalforsamling er der 2 (ulige år) og 3 (lige år) medlemmer på valg.

Generalforsamlingen vælger endvidere en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant, disse vælges for 2 år ad gangen.

 • 8: Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.

Suppleanten deltager i  bestyrelsesmøderne  (uden stemmeret)

 • 9: Bestyrelsen varetager opgaver til sikring af foreningens formål

Kunstkøbene skal foretages således, at der er et passende antal gevinster hvert år. Der må ikke være for                       stor forskel i anskaffelsesprisen på de udloddede kunstværker.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

GENERALFORSAMLING:

 • 10: Generalforsamling afholdes sidste fredag i februar måned og varsles senest 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne – enten via E-post eller brevpost.
 • 11: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde

1:                   Valg af dirigent

2:                   Formandens beretning

3:                   Regnskabet, herunder kontingentets størrelse

4:                   Forslag

5:                   Valg

6:                   Bortlodning af kunstværker

7:                   Eventuelt

 • 12: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.. Kun rettidigt indkomne forslag kan komme til afstemning på generalforsamlingen.
 • 13: På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpel stemmeflertal (undtaget vedtægtsændringer, jfr. §16)
 • 14: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom.
 • 15: Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.
 • 16: Ved vedtægtsændring kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget

FORENINGENS OPLØSNING:

 • 17: Beslutning om foreningens opløsning træffes af en ekstraordinær generalforsamling efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling og disponering af formue til lokale kunstaktiviteter.