Referat GF 29 April 2022

Referat af Generalforsamling Kunstforeningen Faust

Fredag den 29.april 2022

28 tilmeldte medlemmer og ægtefæller. 27 fremmødte og 1 afbud pga. sygdom

Velkomst ved formand Karen Degn, der atter ridsede op, at coronaen var årsag til tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, i strid med vedtægterne.  En tak til de fremmødte og en opsummering af aftenens forløb.                             

Fællessang:  ”Det er i dag et vejr” 

Akkompagnement på harmonika ved Inger Thomsen.

Fællesspisning med smørrebrød fra Slagteren på Kirkebækvej.

Udstiller: Jytte Meier

Generalforsamling

Bortlodning af gevinster

Kaffe med muffins bagt af Anette og Niels Jørgen.

Lodtrækning på indgangslodder

Billedforedrag ved Inger Thomsen.

Fællessang: ”I skovens dybe stille ro”

Generalforsamling:

1. Valg af dirigent: Jørgen Kofoed

2. Formandens beretning ved Karen Degn

Karen indledte beretningen med at fortælle, at Kunstforeningen Faust blev stiftet for 15 år siden, samt lidt historie om udviklingen siden. Bl.a. at kunstforeningen og galleriet fra starten var et, men siden blev adskilt med fælles sigte på, at fremme interessen for kunst. Der er medlemmer, der har været med fra starten og Anette Rind har været i bestyrelsen hele vejen fra 2007 til nu.

Medlemstallet var ved årsskiftet 46 betalende og siden har 3 meldt sig ind, så det ønskede medlemstal på ca. 50 er næsten nået.

Bestyrelsen består i dag af 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og en liste af frivillige, oprettet i 2019.

Karen gjorde desuden rede for kunstforeningens hjemmeside www.kf-faust.dk og kunstforeningens facebookgruppe ”Kunstforeningen faust”

Et tilbageblik på 2021 omhandlede igen coronaen og dens konsekvenser. Reduceret mødeaktivitet i bestyrelsen og virtuel kommunikation via mail, og 2 nyhedsbreve til medlemmerne.

Kunstindkøb med invitation af medlemmer foregik på tur til Art Expo i Hørning med køb af 8 gevinster, i Vranum hos Birgitte Gøje med køb af 2 gevinster samt 5 gevinster købt under efterårets udstilling i faust.

Oktobers meget flotte udstilling i galleri faust, med 9 forskellige kunstnere, havde desværre et meget lavt besøgstal. Kun 34 lørdag og 34 søndag, hvilket ca. svarer til en halvering fra de tidligere udstillinger. Foreningen prøver dog igen i 2022 med datoerne 29. – 30. oktober, og opfordrer medlemmer til at komme og gerne tage venner og naboer med.

Malergruppen faust er blevet reduceret til 3 medlemmer, pga. uenigheder om kravet om et medlemskab i kunstforeningen, et medlemskab til 350 kr. pr år.

Karen takkede Jytte Meier, der havde taget den lange vej for at vise og fortælle om sine fine malerier og om sit galleri : Tronsmark Gl. Skole i  Bindslev. Også en tak til Inger, Anette og Niels Jørgen, Anny og Karen H.  for den smukke borddækning. Tak for samarbejde til Anne-marie, der stopper i bestyrelsen og til Anette og Niels Jørgen for husly til bestyrelsesmøderne.

Sluttelig gjorde Karen reklame for bestyrelsens næste arrangement:

Galleriaften onsdag den 18. maj, hvor Karin Ulrich fra Mogenstrup kommer og fortæller om sig selv og sin kunst iblandet hendes valg af sange fra højskolesangbogen.

Foreningen serverer saft og vin og man er velkommen til selv at medbringe kaffe og te. Entreen er på 20 kr.

3. Regnskab: Regnskab fremlagt af Inger Thomsen blev godkendt med     kommentar om det store bankgebyr.

4. Ingen indkomne forslag.

5. Valg:

Anette Rind modtog genvalg

Inger Thomsen modtog genvalg

Revisor Niels Jørgen Andersen modtog genvalg

Nanna Kjær nyvalgt (fravær pga. sygdom)

6.  Bortlodning af indkøbte kunstværker, hvor en del medlemmer, der ikke var til stede, havde tilsendt en prioriteret rækkefølge for ønsker af gevinst i tilfælde af udtrækning

7. Eventuelt:

Rita Henriksen satte spørgsmålstegn ved det rimelige i, at man kunne deltage i lodtrækning trods fravær.

Dette er dog helt i tråd med vedtægterne.

Efter kaffen bortlodning af ekstra gevinster (på indgangslodder) blandt de fremmødte, hvor der udover de indkøbte gevinster, var to ekstra sponseret af Jytte Meier.

Billedforedrag af og ved Inger Thomsen.

Fællessang. ” ”I skovens dybe stille ro”

Referent: Anne-marie Frederiksen