Referat GF 2021

Referat af generalforsamling Kunstforeningen Faust

Fredag den 27. august 2021

27 fremmødte medlemmer og ægtefæller.

Velkomst ved formand Karen Degn, der kort gjorde rede for det skæve tidspunkt for afholdelsen mod vedtægterne, men med grund i corona. Herunder også proceduren for servering af maden og opfordring til brug af den fremsatte håndsprit.

Karen takkede for borddækning, for lån af klaver og sangbøger fra Finderup Kirke, og til ”flyttemændene” der havde hentet klaver og sangbøger, og ikke mindst for de pyntede vægge med kvindeportrætter malet af Maren Grønkjær.

Fællessang med akkompagnement af Inger Thomsen

”Marken er mejet”.

Udstiller ved generalforsamlingen: Maren Grønkjær

Fællesspisning med smørrebrød fra Slagteren Kirkebækvej.

Kaffe efter generalforsamling med Anettes dejlige muffins.

Aftenen afsluttes med fællessang: ”En stille høstlig brusen”

Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent: Maren Grønkjær
  2.  Formandens beretning ved Karen Degn.

Karen begyndte beretningen med at opridse de mange ændringer og aflysninger, som coronaen medførte i vores lille forening.

Bestyrelsen har afholdt møder med fremmøde; den 11. marts, 30. juni, 30.september og 2.juni i alt 4 møder. Derudover møder via e-mail.

Aflyste arrangementer:

Kunsttur til Galleri Munken palmesøndag.

Galleriaften den 13. maj med Karin Ulrich

Årets indkøbstur den 20. august, der dog blev gennemført af bestyrelsen alene.

Oktoberudstillingen i Galleri Faust, som vi ellers troede på kunne afvikles, og Anette havde da også lavet aftale med flere kunstnere.

Indkøbsturen gik til Galleri Art Expo i Hørning. Vi har besluttet at turen går samme sted hen i år, da der er skiftet udstilling, og da der er mange og forskellige kunstnere. (68 kunstnere har fast salg fra galleriet)

Indbydelser bliver sendt ud med tilmelding til Anny Simonsen.

Der er også indkøbt gevinster via nethandel, på en udstilling på Skalma i Skals, hos pottemager Mads Ottow i Viborg og i galleri Faust.

Desuden har coronaen givet os fællessang i TV, og til erindring om tiden, har vi købt nogle gevinster til lodtrækning på indgangsbillet med relation hertil.

Sidste år havde vi et uheld med en gevinst, hvor et låg til en krukke gik i stykker. Vi har fået lavet et nyt af kunstneren, og gevinsten er nu afleveret til vinderen – Jytte Meier.

Karen udtrykte endvidere forventning om, også at kunne genoptage efterårsudstillingen i Galleri Faust, der i år er sat til weekenden den 23.- 24. oktober.

Der vil blive sendt nyhedsbreve ud til foreningens medlemmer, med løst og fast fra foreningen. Sidste år blev det til 4 stk. og et lille notat ved juletid.

Medlemstallet varierer fra år til år, og ved årsskiftet 20/21 var medlemstallet 44.

Karen fortalte, at der har været et flow i malergruppen, hvor flere medlemmer var utilfredse med, at deltagelse i malergruppen kostede et medlemskab af kunstforeningen. Der blev afholdt et møde i december herom. Efterfølgende meldte 7 medlemmer sig ud af malergruppen og hvoraf også 4 meldte sig ud af Kunstforeningen Faust. Tilbage i malergruppen er der nu 3 medlemmer, der mødes privat hos Maren i Skals på forskellige ugedage i tidsrummet kl. 11-17.

Kunstforeningen har fået 3 nye medlemmer således, at der i dag er 43 betalende medlemmer. Vi arbejder stadig på at få flere medlemmer og har fortsat som mål at nå omkring 50.

KF har også en FB-gruppe, der følges af 193 personer. Her lægges forskelligt op, bl.a. med inspiration til at se på kunst/tage på kunstture.

Desuden har vi vores egen hjemmeside www.kf-faust.dk

Vi får, efter aftale, hjælp af webmaster Mette Jeppesen, der har hjulpet med oprydning og forbedring. Her lægges kun opslag op om noget, der direkte vedrøre KF. Vedtægter, bestyrelsen, referat fra GF, Nyhedsbreve og oplysninger om indkøbt kunst.

Stor tak til Mette.

Også tak til Maren Grønkjær for ophængning af malerier og fortælling om dem.

Stor bøn til alle. Hvis I har ændringer af mailadresse eller nyt tlf. nr., bedes I venligst meddele det til Anny, så undgår vi, at meddelelser ikke når frem til jer. Tak

Endelig takkede Karen bestyrelsen for samarbejde og fælles fodslaw.

  • Regnskab ved Inger Thomsen:

Inger fremlagde og gennemgik regnskabet.

Der var et overskud på 596,57 kr. og en egenkapital på 2.718,97 kr.   

Kontingent fortsat 350 kr.

  • Ingen indkomne forslag.
  • Valg:

Karen Degn, Anny Simonsen og Karen Hylleberg Jørgensen

modtog alle genvalg.

Revisor suppleant Anne Marie Hindhede Olesen ønskede ikke genvalg.

Ny revisorsuppleant Karen Sørensen.

  • Bortlodning af gevinster:

Der blev udloddet 14 gevinster blandt medlemmer.

  • Eventuelt:

Organist Nanna Kjær opfordrede til at møde op hver 14. dag til sangaften i sognehuset Hald Ege. Start 13.september. Eneste forudsætning er glæden ved at synge sammen.

Referent Anne-marie Frederiksen

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand – KarenDegn

NæstformandAnette Rind

Kasserer – Inger Thomsen

Sekretær – Anny Simonsen

Referent – Anne-marie Frederiksen

Suppleant – Karen Hylleberg Jørgensen

Revisor – Niels Jørgen Andersen

Revisorsuppleant – Karen Sørensen

Webmaster – Mette Jeppesen